• 02
  • 03
  • 01

Poročilo o normativnih podlagah za delovanje področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

Strategije

MŠŠ še ni pripravilo strategije VIZ otrok s posebnimi potrebami na nacionalni ravni.
Prav tako še ni pripravilo nobenega dokumenta o vsebinskem in organizacijskem preoblikovanju specializiranih ustanov

Programi:

- Posebni program vzgoje in izobraževanja: Sklep o posebnem programu vzgoje in izobraževanja, objavljen v uradnem listu RS št. 102/05,
Manjkajoče:
- v pripravi prilagojen program (posebni program) v vrtcih
- prilagoditve Domskega programa – že pripravljeno za Komisijo
- prilagojeni programi z nižjim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, gibalno ovirane
- navodila za izvajanje prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa za otroke avtističnega spektra

Zakonodaja:

1. ZOŠ – sprememba 75. člena – podaljšanje šolanja za do tri leta – s tem je urejeno šolanje učencev v posebnem programu vzgoje in izobraževanje le do 18. leta
- Odprto: šolanje po 18. letu vse do 26 leta kot predvideva možnost trajanje programa, 13. člen ZOFVI (vprašanje financiranja).

2. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Ur.l.RS št. 74/05)
Potrebne korekcije za vpeljavo posebnega programa vzgoje in izobraževanja:
- 1 varuh negovalec na vsak oddelek na prvi stopnji
- 1 varuh negovalec na vsak oddelek, kjer so najmanj trije učenci z težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju ali trije učenci z več motnjami (od leta 2006/07 dalje),
- Dopolnitev prve alineje 17. člena pravilnika: poleg prilagojenega programa tudi posebni program
- Dopolnitev prve alineje 35. člena: - na tretji, četrti in peti stopnji ter na ravni usposabljanja za življenje in delo 8 učencev.
- Dopolnitev druge alineje 35. člena: - na tretji, četrti in peti stopnji ter na ravni usposabljanja za življenje in delo 7 učencev.

3. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (sprejet na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje). Manjkajo smeri ustrezne izobrazbe strokovnih delavcev za izvajanje posebnega programa.

4. Nujno je potrebno prestrukturirati 14. člen Zakon, ki govori o otrocih z MVO - v zakonu bi morali ob usmerjanju biti enako kot drugi opredeljeni tudi naši otroci; nameščanje CSD po sklepu uprave.......

Navodila:

Manjkajo navodila in pojasnitve glede vpeljave Posebnega programa vzgoje in izobraževanje in sicer:
Ime oddelkov: Oddelki posebnega programa VIZ

Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti kot del kurikula se šteje kot pedagoška ura. Ena ura interesnih dejavnosti na teden je razredna ura (delo s starši, razredna administracija, planiranje dejavnosti…).

Prehod iz OVI v OPPVIZ:
Razporeditev po kronološki starosti v oddelke.

Usmerjanje:
- na podlagi opisne ocene
- na podlagi preverjanja usmeritve


Pripravil:  Matej Rovšek

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.