• 03
  • 02
  • 01

Načrt dela 2007

NAČRT DELA DRUŠTVA SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE
ZA LETO 2007

Skupne naloge oziroma aktivnosti


1.       Razvojna vprašanja in sprememba zakonodaje področja  

1.1
Tekoče zbiranje informacij o predvidenih spremembah tiste zakonodaje, ki bi lahko vplivala na položaj oseb s posebnimi potrebami na vseh področjih življenja oziroma zakonodaje na vseh vladnih resorjih.

    Obravnava Zakona o organizaciji in financiranju VI in podzakonskih predpisov k Zakonu o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami – prispevek k prenovi vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami.
    Izvedba: komisija za razvoj področja in glavni odbor društva

    Obravnava in spremljanje dopolnjevanja zakonodaje s področja socialnega varstva, zdravstva in zaposlovanja.
    Izvedba: komisija za razvoj področja in glavni odbor društva

1.2
Organiziranje razprav v okviru komisije za razvoj področja, glavnega odbora, občnega zbora društva o viziji področja, strokovni doktrini in/ali nacionalnemu programu. Cilj je opredeliti optimalne rešitve za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji.
Izvedba: komisija za razvoj področja

1.3
Razprave in sodelovanja pri razreševanju parcialnih, posameznih strokovnih vprašanj, ki so v tem času najbolj pereča in ki povzročajo posredno ali neposredno največ škode otrokom in odraslim osebam s posebnimi potrebami. V ta namen bomo nadaljevali z evidentiranjem odprtih strokovnih, pa tudi organizacijskih, kadrovskih, materialnih in pravno formalnih težav – pa tudi uspehov.
Izvedba: glavni odbor društva, komisija za razvoj področja, sekcije, delovne skupine društva

1.4
Priprava sprememb Etičnega kodeksa in pravil stroke – dolgoročna naloga
Izvedba: Komisije za pripravo sprememb Etičnega kodeksa in pravil stroke in  glavni odbor društva

1.5

Druge naloge razvojnega značaja:

    Posvet »Položaj oseb s posebnimi potrebami skozi razvojna obdobja v luči nove zakonodaje» v Državnem svetu – 30. maj 2007
    Izvedba: komisija za razvoj področja in glavni odbor društva
    Soorganizator: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije

    Evidentiranje najbolj aktualnih strokovnih vprašanj

    Odgovarjanje na strokovna vprašanja članstva

    Organizacija razprave na temo »Pravica do šolanja po 18 letu starosti« v kontekstu sprejetega Programa UŽD

    Sodelovanje na okrogli mizi »Vzgoja, izobraževanje in rehabilitacija otrok z avtističnim sindromom – 4. april 2007
    Izvedba: komisija za razvoj področja in glavni odbor društva

    Srečanje z Britansko skupino strokovnjakov, članov organizacije NASEN, 05. marca 2006
    Izvedba: glavni odbor društva, komisija za razvoj področja, komisija za mednarodno sodelovanje in MŠŠ

2.       Izobraževanje

2.1
Organizacija XV. izobraževalnih dni specialne in rehabilitacijske pedagogike na temo: »Agresija-pozitivna energija«  22. in 23. marec 2007, Rogaška Slatina
Izvedba: predsedstvo društva/skupni organizacijski odbor, CenterKontura
Soorganizator: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije

2.2
Organizacija posveta za mentorje otroških in mladinskih glasil Zavodov za usposabljanje – april 2007, Višnja gora
Izvedba: komisija za otroška in mladinska glasila zavodov za usposabljanje

3.       Mednarodno povezovanje in sodelovanje

3.1
Sodelovanje s državami bivše Jugoslavije ter sorodnimi organizacijami v Evropski Uniji.
Izvedba: komisija za mednarodno sodelovanje

3.2
Druga aktualna sodelovanja mednarodnega značaja.
Izvedba: predsedstvo društva in komisija za mednarodno sodelovanje

4.       Srečanje članstva – dnevi specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj in pedagogov

Organizacija XX. tradicionalnega srečanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije – 28. septembra 2007 v Kamniku (svečani in družabni del).
Izvedba: ZUIM Kamnik
Soorganizator: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

5.   Priznanja društva

Priprava in izvedba podelitev priznanj za prizadevno delo in dosežke:

    Priznanje ANTONA SKALE – najvišje področno priznanje za dolgoletno uspešno delo. Podelitev do šest (6) priznanj za posameznike in eno (1) priznanje za zavode bo na letnem srečanju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov  – 28. septembra 2007.
    Izvedba: komisija za plakete

    Priznanje sekcij Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Podelitev priznanj za posamezne sekcije bo na Izobraževalnih dnevih specialne in rehabilitacijske pedagogike – 22. marca 2007 v Rogaški Slatini.
    Izvedba: upravni odbori sekcij in predsedstvo glavnega odbora

    Priznanja za otroška oziroma mladinska glasila zavodov za usposabljanje. Podelitev treh (3) priznanj za področje LMDR in ZTT MDR ter treh (3) priznanj za ostala področja bo na letnem srečanju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov  – 28. septembra 2007 .
    Izvedba: komisija za izbor otroških in mladinskih glasil

6.       Sekcije društva

Sekcije Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije bodo izvedle naslednje pomembnejše skupne naloge:

    a.)    LMDR sekcija

    Program dela zagotavlja kontinuiteto dela iz prejšnjega leta. Temelji na strokovnem delu in bogatih strokovnih
    izkušnjah:

    Organizacija in izvedba XVII. glasbene revije – » ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO », ki bo 18. maja 2007 v Kamniku, v soorganizaciji SOŽITJA – Zveze društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju v RS in OŠ 27. julij Kamnik. Potekala bo 1 dan, na prostem.

    Sodelovanje članov na XV. izobraževalnih dnevih specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki bodo potekali 22. in 23. marca  2007 v Rogaški Slatini.  Ob tej priložnosti bomo podelili tudi priznanja LMDR sekcije za leto 2006.

    Spremljanje uvajanja 9 letke v 5. razredu, na našem področju.

    Sodelovanje v razpravah o organizacijskem in vsebinskem preoblikovanju OŠPP, ki ga pripravlja MŠŠ.

    Organizacija V. likovnega bienala osnovnih šol s prilagojenim programom v sodelovanju z OŠ Kozara, Nova Gorica. Sodelovali bodo učenci, ki so vključeni v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Likovno srečanje bo potekalo 16. marca 2007 v Novi Gorici.

    Organizacija seminarja za mentorje, ki sodelujejo na naših glasbenih revijah. Strokovna organizatorka bo prof. Ksenija Aškerc v sodelovanju s svetovalko za zborovstvo dr. Dragico Žvar. Seminar bo potekal v Medijskih toplicah.

b.)      ZTT MDR sekcija

    Predavanje/delavnico o VŽU.

    Evidentiranje potreb članov sekcije ZTTMDR, v zvezi z izobraževanjem in v zvezi z vplivanjem na reševanje posameznih problemov povezanih s strokovnim delom ali organizacijo dela ter oblikovanje predlogov za zadovoljitev evidentiranih potreb.

    Predlogi kandidatov za sekcijska priznanja.

    Organizacija srečanja gledališč v katerih nastopajo udeleženci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju.

    Nadaljevanje s projektom o problematiki VŽU.

    Aktivno poseganje v dogajanje v zvezi s krčenjem pravic uporabnikov in zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja ter skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

c.)      MVO sekcija

    Senzitivity trening – 1. stopnja (10. – 13. oktober 2007, Strunjan) – financiranje s kotizacijo.

    Organizacija tretje ponovitve seminarja Umetnost sobivanja in pojav agresivnosti (19. – 21. april 2007) – financiranje s kotizacijo.

    Organizacija četrte ponovitve seminarja Umetnost sobivanja in pojav agresivnosti (18. – 20. oktober 2007) – financiranje s kotizacijo.

    Strokovna ekskurzija v tujino, ogled sorodnih ustanov, delo z odvisniki (Švica, 9. – 12. maj 2007) -  financiranje z lastno udeležbo, zavodi in z denarjem od organizacije seminarjev (2000 EUR).

    Izdaja 45. številke glasila Ptički brez gnezda.

    Tradicionalne aktivnosti med zavodi:

    zavodijada (VZ Planina, 25. maj 2007)
    odbojka (jesen 2007).

d.)      SURDO sekcija

    Nadaljevati s pogajanji z zavarovalnico glede ovrednotenja ambulantnih surdopedagoških storitev.

    Pogajanja glede vrednotenja in izvajanja mobilnega dela.

    Sodelovanje z Društvom logopedov Slovenije ter FEAPDA, evropskim združenjem učiteljev gluhih

    Sodelovanje na kongresih, posvetih, strokovnih delavnicah in  predavanjih doma in v tujini.

    Pogajanja glede specifičnih zahtev surdopedagoške stroke v programu specializacije za logopede

e.)      LOGO sekcija

    Povezovanje z drugimi strokovnimi združenji,

    Priprava na 2. kongres logopedov Slovenije,

    Organizacija 2. kongresa logopedov Slovenije, ki bo od 25. do 27. oktobra 2007,

    Mednarodno sodelovanje v Evropskem združenju logopedov,

    Sodelovanje na generalni skupščini CPLOL v Rigi (Latvija) v mesecu maju,

    Priprave na obči zbor logopedov in evropski dan logopedov, ki bo 6.marca 2007

f.)       TIFLO sekcija

Strokovna vprašanja:

    Spremljanje izvajanja zakonodaje za področje otrok s posebnimi potrebami.

    Sodelovanje in vplivanje pri nastajanju in njegovem spreminjanju podzakonskih aktov za področje otrok s posebnimi potrebami – slepi in slabovidni.

    Opozarjanje na zagotavljanje pogojev za šolanje slepih in slabovidnih v integriranih oblikah izobraževanja, glede na zakon o usmerjanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

    Podpora in konstruktivno delovanje v smeri ustanovitve centra za pomoč slepim in slabovidnim.

    Ohranjanje strokovnega znanja pridobljenega predvsem z leti dela s slepimi in slabovidnimi otroki in mladostniki in prenos na mlajše kolege.

    Spremljanje in podpora uvajanju programa LATEX za računalniški zapis matematike pri slepih.

    Bralne veščine slepih in slabovidnih: kako jih izboljšati?

Izobraževanje:

    Sodelovanje pri nastajanju programov za študij tiflopedagogike na PF in dokvalifikacija za tiflo stroko.

    Člani Tiflosekcije sodelujejo v  projektih EU, nova spoznanja pa prenašajo na naših srečanjih tudi na ostale člane.

    Pridobiti nove strokovne delavce Zavoda za slepo in slabovidno mladino za delo v Tiflosekciji.

    Srečanja – seje Tiflosekcije so namenjena izmenjavi in prenosu  znanj, izkušenj, spoznanj:

o        bolj izkušenih kolegov na mlajše in manj izkušene

o        udeležencev  raznih oblik izobraževanja doma in v tujini na ostale člane Tiflosekcije

Mednarodni projekti in sodelovanje:

    Člani Tiflosekcije aktivno spremljajo razpise za mednarodne projekte in iščejo možnosti za vključevanje v različne mednarodne povezave.

    Že začete oblike mednarodnega sodelovanja se nadaljujejo tudi v prihodnjem letu.

Aktivnosti v okviru Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije:

    Delovanje v organih društva

    Sodelovanje na Izobraževalnih dnevih specialne in rehabilitacijske pedagogike

    Srečanje Specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in pedagoginj Slovenije

    Glasila

    Natečaji

    Posveti in različna strokovna srečanja

Priznanja:

    Antona Skale

    Minke Skaberne

Glavnina dela Tiflosekcije bo potekala v obliki srečanj (sej), vsako srečanje  naj bi bilo namenjeno eni osrednji temi, dovolj časa pa naj bi bilo namenjenega tudi aktualni problematiki. Glede na dosedanjo tradicijo, se bomo še naprej dobivali ob četrtkih. V letu 2007 načrtujemo vsaj štiri taka srečanja.
Večino članov Tiflosekcije predstavljajo strokovni delavci Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, trudili pa se bomo, da bodo bolj aktiven delež k delu Tiflosekcije prispevali tudi ostali člani in zato upamo, da bomo izboljšali sodelovanje in komunikacijo z ZDSSS.

g.)     FIBO sekcija

    Organizacija skupnega srečanja med strokovnimi delavci (defektologi oz. specialni pedagogi) Centra JPV Vipava in ZUIM Kamnika. Skupno srečanje bo organizirano v obliki delavnice ali strokovnega predavanja na predhodno določeno in izbrano temo.

    Organizacija in izvedba tradicionalnega srečanje plavalcev Hallewicka v Centru JPV Vipava (srečanje plavalcev Centra JPV, ZUIM, Črne in Dobrne).

    Sodelovanje pri organizaciji Srečanja uporabnikov PINK sistema med Centrom JPV in ZUIM Kamnik, skupaj z logo sekcijo.

h.)     MSRP sekcija

    Spremljanje zakonodaje in podajanje predlogov za spremembe in dopolnitve zakonodaje za področje oseb s posebnimi potrebami.

    Sodelovanje pri organizaciji razprav, posveta s področja oseb s posebnimi potrebami.

    Aktivno spremljanje procesa inkluzivnega izobraževanja oseb s posebnimi potrebami.

    Spremljanje aktivnosti glede odprtih strokovnih, organizacijskih, kadrovskih, pravno formalnih vprašanj o mobilni specialni in rehabilitacijsko pedagoški službi (ZOFVI, Zakon o delavnih razmerjih) in podajanje mnenj in predlogov za spremembe.

    Opozarjanje in osveščanje strokovne javnosti o aktualni problematiki s področja mobilne specialne in rehabilitacijske službe.

    Objavljanje v medijih.

    Sodelovanje s sorodnimi institucijami v tujini.

    Sprotno obveščanje strokovnih sodelavcev o novostih preko spletne strani sekcije.

    Moderiranje foruma za mobilne specialne in rehabilitacijske pedagoge na Arnesovi spletni strani Forumi.

i.)       Študentska sekcija
Predavanja:

    Poškodbe glave.

    Spolnost pri invalidih.

Strokovni izleti (enodnevni obiski) in ekskurzije (večdnevna sodelovanja s fakultetami za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko v tujini):

    Obiski zavodov in ustanov.

    Trodnevni obisk študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike iz Tuzle.

Okrogla miza

    Tema «Možnosti zaposlovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov».

    Sodelovanje na specialni olimpijadi v maju 2007
    organizaciji in izvedbi Izobraževalnih dnevov specialne in rehabilitacijske pedagogike

j.)       Sekcija upokojenih specialnih pedagogov

    Evidenca vseh upokojenih specialnih pedagogov Slovenije:

-          dosedanja društvena evidenca

-          Ravnatelje OŠPP Zavodov za usposabljanje in VDC zaprositi, da do konca marca 2007 pošljejo na sedež DSRPS/DDS sezname svojih upokojenih strokovnih delavcev, z njihovimi domačimi naslovi.

    Na podlagi seznama še ne včlanjenih upokojenih specialnih pedagogov, le-tem poslati program Sekcije USP za leto 2007 in pristopne izjave za vpis v članstvo -  do 30. aprila 2007.

    Sodelovanje z ostalimi sekcijami DSRPS – seznanjati UO sekcije USP z aktualnostmi v posamezni sekciji in s programi.

    Omogočiti članom sekcije USP sodelovanje na vseh področjih društvenega delovanja / mednarodno sodelovanje, izobraževalni dnevi, športna srečanja /.

    V UO sekcije USP imenovati člane iz posameznih regij.

    V mesecu oktobru 2007 organizirati 1. srečanje upokojenih specialnih pedagogov Slovenije, v sodelovanju z neko našo inštitucijo. Ob tem srečanju  bomo organizirali  priložnostno razstavo ročnih del naših upokojenih kolegic in kolegov.

7.    Informiranje članstva

7.1.
Vzdrževanje spletnih strani društva – vnos aktualnih vsebin iz delovanja društva.
Izvedba: predsedstvo glavnega odbora in pogodbeni izvajalec

7.2.
Izdaja »Obvestil« Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije – internega biltena za informiranje članov društva.
Izvedba: uredništvo internega biltena

8.       Založništvo

Izdaja osrednje znanstvene in strokovne revije Defektologica Slovenica - Specialna in rehabilitacijska pedagogika – tri številke.
Izdaja: uredništvo in založnik CenterKontura   

9.    Športna dejavnost

Soorganizacija zimskega športnega tekmovanja delavcev zavodov v veleslalomu marec 2007 ter letnih športnih iger delavcev zavodov v odbojki, kegljanju in tenisu –  oktober 2007.
Soorganizatorja: SVIZ – Konferenca zavodov za usposabljanje in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije
Izvedba: skupen organizacijski odbor za športne igre

Komisija za organizacijo športnih srečanj bo pripravila pravilnik o športnih tekmovanjih zavodov za usposabljanje.

10.   Pokroviteljstvo

Kot pokrovitelj bo društvo sodelovalo in podpiralo naslednjo aktivnost s področja:
Specialna olimpijada – 14. februarja Črna na Koroškem

11.   Delo organov društva

Izvedba Občnega zbora Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije – 22. marec 2007 v Rogaški Slatini.
Izvedba: glavni odbor društva

12.   Drugo

12.1
Organizacija okrogle mize, tiskovne konference, ... glede na tekoče potrebe.
Izvedba: glavni odbor društva

12.2
Aktivna udeležba na posvetih, konferencah, okroglih mizah, ... drugih organizacij in združenj.
Izvedba: glavni odbor društva

12.3
Urnik dejavnosti.

12.4
Izdaja glasila Obvestila
Izvedba: glavni odbor društva, SOUS

12.5
Zgodovina skrbi za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji – dolgoročna naloga
Izvedba: predsedstvo društva in delovna skupina.

Ljubljana, 22. marec 2007

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.