• 03
  • 02
  • 01

Zapisnik srečanja predstavnikov Društva in predstavnikov SOUS z ministrom, dr. Zverom

ZAPISNIK

srečanja predstavnikov Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in predstavnikov Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami Slovenije z ministrom za šolstvo in šport, dr. Milanom Zverom, 10.maja 2006.

Prisotni: dr. Milan Zver, ga. Mojca Škrinjar, mag. Bojana Globačnik, ga. Nives Molan, ga. Rosanda Lenart, mag. Lidija Kastelic, mag. Valerija Bužan, mag. Jan Ulaga, mag. Matej Rovšek, ga. Olga Rupnik Krže, g. Karel Destovnik in ga. Urška Pušnik;


Izhodišča za razgovor:
-     Izobraževanje otrok in mladostnikov z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju do 26. leta starosti v okviru šolskega sistema oziroma v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije.
-     Zagotavljanje ustrezne pomoči otrokom z »mejnimi intelektualnimi sposobnostmi« v večinski osnovni šoli.
-     Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, usmerjanje absolventov OŠPP v domove za učence in dijake z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in mejno intelektualno sposobnostjo, usposobljenost komisij za usmerjanje in ustreznost zagotavljanja dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami.
-     Medsebojno sodelovanje med Ministrstvom za šolstvo in šport ter strokovnjaki na področju dela z osebami s posebnimi potrebami.


1.
Mag. Valerija Bužan je izpostavila problematiko izobraževanja otrok in mladostnikov z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju v starostnem obdobju od 18. do 26. leta starosti po Posebnem programu vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju Posebni program):
-     Zahteva po izobraževanju vseh otrok in mladostnikov v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport RS.
-     Doseči dogovor o vseh odprtih vprašanjih med MŠŠ in MDDSZ, ki zadevajo izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov, vključno s pravicami in dolžnostmi pedagoških in drugih delavcev ter pravicami staršev.
-     Vpis socialno-varstvenih zavodov za usposabljanje v šolski register.
-     Celodnevno šolanje (izobraževanja otrok in mladostnikov, ki potrebujejo celodnevno obravnavo ni mogoče omejiti na 45 minut oziroma samo v dopoldanski čas).

Razprava
-     Potrebno bi bilo organizirati strokovno razpravo na temo izvajanja Posebnega programa in zagotavljanja enakih pravic do izobraževanja do dopolnjenega 26. leta starosti tudi mladostnikom z motnjami v duševnem razvoju.
-     Potrebno je pretehtati vse posledice (tako pozitivne kot negativne), ki bi nastopile v primeru, da vseh pet zavodov za usposabljanje oziroma izobraževanje mladostnikov v vseh petih socialno-varstvenih zavodih za usposabljanje preide pod pristojnost Ministrstva za šolstvo in šport (kakor je bilo do leta 1992).
-     Na ponovno izraženo potrebo po utemeljevanju smiselnosti izobraževanja mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju je bilo odgovorjeno, da je bilo to že opravljeno pred sprejemanjem programa na Strokovnem svetu Ministrstva za šolstvo in šport; da gre predvsem za uresničevanje enega od temeljnih  načel prenove - izenačevanja možnosti za vse. Tudi sicer gre za izenačevanje možnosti z ostalo populacijo mladostnikov, kjer nihče ne zahteva strokovnih podlag o smotrnosti šolanja. Pobudniki posveta so  sicer pripravljeni to ponovno predstaviti na posvetu.
-     Opravljanje strokovnega izpita, nadzorov nad delom, strokovnega razvoja in drugih pravic in dolžnosti pedagoških delavcev je potrebno urediti in uskladiti z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (v kolikor ostane ureditev takšna kot je sedaj). Pobudo posreduje Ministrstvo za šolstvo in šport.

1. sklep
V mesecu juniju se v Državnem  svetu organizira strokovna razprava o izvajanju posebnega programa  

Predlog udeležencev: Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije, Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, civilna družba in drugi;
Predlog odgovornih za organizacijo: ga. Rosanda Lenart, g. Štefan Kociper, mag. Valerija Bužan, mag. Lidija Kastelic

2.

Ga. Olga Rupnik Krže je izpostavila problem 14. člena Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki določa usmerjanje otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti. Ta člen je potrebno dopolniti, saj je kot tak, delno neustrezen in sicer:

2. sklep

Na  Ministrstvo za šolstvo in šport RS se pošlje predlog dopolnitve 14. člen zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
Zadolžena: Olga Rupnik Krže
Rok: do 17.05.2006

3.

Mag. Lidija Kastelic,  mag. Matej Rovšek in mag. Jan Ulaga so izpostavili probleme:
-     zagotavljanja ustrezne pomoči otrokom z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi v večinski osnovni šoli,
-     usmerjanja absolventov OŠPP v domove za učence in dijake z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in učence in dijake z mejno intelektualno sposobnostjo,
-     usposobljenost komisij za usmerjanje in ustreznost zagotavljanja dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Odgovor je posredovala ga. Mojca Škrinjar:
-     Pri spremembah je MŠŠ upoštevalo obstoječi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Učenci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi bodo vključeni v večinske osnovne šole, kjer pa je naloga razrednega učitelja, da med poučevanjem upošteva diferenciacijo, glede na sposobnosti posameznega otroka. Učenci bodo po potrebi deležni tudi dodatne učne pomoči preko dopolnilnega pouka.
-     Delo komisij za usmerjanje bo urejeno v spremembi Zakona o usmerjanju, ki je že v pripravi. Za delo Komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami se bo ustanovila posebna služba, ki bo organizirala, preverjala in nadzirala delo komisij.  Delovala bo pod okriljem Zavoda za šolstvo RS.

Na ZRSŠ- bodo imele sedež komisije  s profesionalnim predsednikom. Piramidalni sistem  bo omogočal v skladu s pravilnikom ZRSŠ  vodjo vseh predsednikov komisij, ki bo usklajeval in nadziral delo komisij. Na MŠŠ bo še vedno komisija 2. stopnje.
-     Problem usmerjanja absolventov OŠ PP je začasno rešen. Ministrstvo za šolstvo in šport je obvestilo upravne enote ZRSŠ, da je usmerjanje absolventov OŠPP v domove za učence in dijake zopet mogoče. Na vprašanje g. Rovška, če se bo to vprašanje rešilo tudi sistemsko - torej s popravki zakonodaje, je MŠŠ odgovorilo pritrdilno.

4.

G. Karel Destovnik je posredoval pobudo za medsebojno sodelovanje med Ministrstvom za šolstvo in šport ter strokovnjaki na področju dela z osebami s posebnimi potrebami.

3. sklep
Obstoječi Nacionalni komisiji za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki že deluje, je potrebno dodeliti in razširiti vsebinske naloge ter podkrepiti s strokovnjaki, ki delujejo na področju dela z osebami s posebnimi potrebami.

Za pripravo predlogov zadolženi: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije.

Ljubljana, 05.06.2006

 
Zapisala
Urška Pušnik     


mag. Lidija Kastelic
predsednica Društva specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov Slovenije/
Društva defektologov Slovenije

mag. Valerija Bužan
predsednica
Skupnosti organizacij
za usposabljanje Slovenije

Mojca Škrinjar
Direktorica Direktorata za osnovno šolstvo in vrtce
Ministrstvo za šolstvo in šport

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.