• 03
  • 01
  • 02

Zaključki 3. kongresa društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

Rogaška Slatina, 23.marec 2006

Delegati 3. kongresa Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov smo kritično analizirali delo v štiriletnem obdobju. Iz poročil je razvidno, da člani društva opozarjajo na že znane probleme in dileme, katere pa ne moremo več prepuščati samo politiki vodenja področja, pač pa je potrebno k razreševanju posameznih problemov pritegniti v naše skupno delo tudi priznane strokovnjake iz prakse.

Delegati ugotavljamo, da Društvo Specialnih in rehabilitacijskih pedagogov že vsa leta opozarja na neskladje med sprejeto koncepcijo vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in nekaterimi izvedbenimi rešitvami Ministrstva za šolstvo in šport.

Ugotavljamo, da kljub javnim razpravam in številnim dopisom s strokovno utemeljenimi rešitvami, ministrstvo brez razprav in odgovorov sprejema določila, ki osebam s posebnimi potrebami ne zagotavljajo ustrezne osebnostne rasti oziroma jo v nekaterih primerih lahko celo ovirajo. Tako tudi pred nedavnim znižani obseg dodatne strokovne pomoči pomeni, da skupina otrok v osnovni šoli, ki so po svoji biopsihosocialni celoti v mnogih segmentih, v razvoju in v funkcijah specifični in ne sodi v skupino otrok s primanjkljaji na posameznem področju učenja, ne bo imela enakih možnosti za svoj razvoj. In ne samo to, onemogočanje spremljevalcev in drugega učitelja oz. varuha-negovalca v oddelku učencem, ki to potrebujejo, ohromi delo cele skupine in onemogoča ali ovira ustrezno izvajanje programov za vse druge učence.

Ugotavljamo, da ob nedodelanih kriterijih in splošni nedoslednosti delovanja komisij za usmerjanje, ob problemih usmerjanja posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami, pravic, ki jih imajo starši in šole (v OŠ vključenih vedno več otrok, za katere predvidevamo, da minimalnih standardov programa ne bodo mogli usvojiti), ministrstvo dodaja še pravico izvajanja dodatne strokovne pomoči kateregakoli strokovnega delavca v vrtcu in na šoli, ne da bi le-to natančno opredelili. Ob tem, da ministrstvo zahteva, da se učitelje in vzgojitelje s kratkimi izobraževalnimi programi usposobi za delo z vsemi vrstami (in različnimi stopnjami) otrok s posebnimi potrebami. To je odraz nespoštovanja oseb s posebnimi potrebami in tudi naše stroke.

Specialni in rehabilitacijski pedagogi smo dodatno strokovno pomoč z vidika svoje stroke definirali in jo javno predstavili. Ostaja vprašanje, kaj obsega dodatna strokovna pomoč učitelja športne vzgoje, kemika, slavista, ... vzgojitelja, pedagoga in drugih strokovnih delavcev šol in vrtcev?

Opozarjamo, da še vedno niso dokončani programi za posamezne skupine otrok in učencev s posebnimi potrebami!

Udeleženci izražamo zadovoljstvo, da je za osebe z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju sprejet celovit program vzgoje in izobraževanja do 21. leta z možnostjo podaljšanja izobraževanja. S tem imajo te osebe končno uveljavljeno svojo temeljno pravico do izobraževanja v skladu z njihovimi telesnimi in duševnimi posebnostmi tudi na formalni ravni, čeprav se ti mladostniki šolajo do 21 leta in dlje že več kot 40 let. In s tem bodo končno v enakopravnem položaju z drugimi učenci in dijaki, svojimi vrstniki.

V skladu s številnimi mednarodnimi deklaracijami, Konvencijo o otrokovih pravicah OZN, Ustavo RS, ki določajo, da imajo otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje pa pričakujemo, da je izobraževanje vseh teh otrok in mladine, integralni del šolskega sistema. Tudi tistih otrok in mladostnikov, ki so se – povsem v nasprotju s sprejetimi načeli in filozofijo inkluzije, ki je temeljno izhodišče kurikularne prenove programov za učence s posebnimi potrebami - znašli od leta 1992 dalje v socialnih zavodih. To se zahteva od sodobne demokratične in pravne države, kjer so vsi šolski programi domena šolskega in ne socialnega ministrstva.

Sprašujemo, kdaj bo izvajanje Posebnega programa v celoti zaživelo in kakšne so namere Ministrstva za šolstvo in šport v zvezi z izvajanjem in izvajalci celovitega Posebnega programa vzgoje in izobraževanja?

Delegati 3. kongresa Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pozivamo ministrstvo, da se na zastavljeno pobudo in zastavljena vprašanja odzove čim prej, saj se moramo že pripravljati na naslednje šolsko leto!

Rogaška Slatina, 23.03.2006

mag. Lidija Kastelic
Predsednica društva specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.