• 03
  • 01
  • 02

Poslovnik o delu Občnega zbora

Poslovnik o delu Kongresa
Društva SPECIALNIH IN REHABILIRTACIJSKIH PEDAGOGOV sLOVENIJE/
DRUŠTVA defektologov Slovenije


1. člen

V skladu s 14. členom Pravil društva sestavljajo Kongres Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije/Društva defektologov Slovenije (volilni občni zbor društva) redni člani društva.

Kongres društva je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku kongres društva le ta ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar kongres društva sklepa veljavno, če je prisotno najmanj 10 članov.

O sklicu kongresa društva se obvesti vse člane društva vpisane v register članstva. Na kongres društva se posebej vabi člane izbrane preko sekcij društva.
Na kongres društva so posebej vabljeni tudi predstavniki vodstva Skupnosti organizacij za usposabljanje in drugi gostje.

2. člen

Zasedanje kongresa društva prične predsednik društva, ki vodi zasedanje do izvolitve delovnega predsedstva. Predsednik predlaga sprejem dnevnega reda, poslovnik o delu in sestav delovnega predsedstva za vodenje zasedanja. Člani v razpravi predlagajo spremembe, dopolnitve, oziroma potrditev.
Glasovanje o dnevnem redu zasedanja, poslovniku o delu kongresa društva in sestavu delovnega predsedstva je javno.

3. člen

Zasedanje kongresa društva vodi tričlansko delovno predsedstvo, in sicer predsednik društva in dva člana delovnega predsedstva.

4. člen

Na predlog delovnega predsedstva kongres društva izvoli še naslednja delovna telesa zasedanja: tričlansko verifikacijsko komisijo, tričlansko komisijo za sklepe (delovno predsedstvo), tričlansko volilno komisijo, dva overovatelja zapisnika in zapisnikarja.

5. člen

V skladu s pravili društva kongres društva voli organe društva za štiriletno mandatno obdobje. Po oblikovanju obveznih delovnih teles kongres društva sprejme sklep o načinu volitev, ki so lahko javne ali tajne. Če so volitve tajne, vodi postopek volilna komisija, če pa so volitve javne, vodi postopek delovno predsedstvo.

Volilna komisija obrazloži način volitev in pripravi glasovnice na katerih so kandidati za posamezne organe društva ter poročilo o izidu volitev.

6. člen

Kongres društva izvoli: predsednika, dva podpredsednika in glavnega tajnika društva, 15 članov glavnega odbora društva (7 članov po funkciji), 3 člane nadzornega odbora društva in 3 njihove namestnike ter 3 člane častnega razsodišča društva.

Kandidate za posamezne organe društva na podlagi predlogov iz kandidacijskega postopka predlagata kandidacijsko-kadrovska komisija društva in glavni odbor društva.
Obrazložitve k predlaganim kandidatom za organe društva poda kadrovska komisija.

7. člen

V posamezni organ društva so izvoljeni kandidati, ki so dobili večino glasov prisotnih članov (več kot polovica). Enako velja za izvolitev predsednika, dveh podpredsednikov in glavnega tajnika društva.

8. člen

Kongres društva na predlog sekcij društva imenuje upravne odbore sekcij društva. Vsaka sekcija društva ima predsednika, tajnika in najmanj 3 člane odbora. Imenovanje članov upravnih odborov sekcij društva je javno.

9. člen

Takoj po izvolitvi začne z delom verifikacijska komisija, ki poda poročilo o prisotnosti.
Verifikacija prisotnosti se izvaja na enotnem obrazcu – listi prisotnosti.

10. člen

Prisotni razpravljajo po vrstnem redu. Vsak član ima pravico in dolžnost do razprave v okviru sprejetega dnevnega reda. V primeru obširnega dnevnega reda se lahko s sklepom kongresa društva omeji časovni obseg razprav.

Sklepi kongresa društva so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih članov. Glasovanje o sklepih je javno.

11. člen

Na kongresu društva se vodi zapisnik, ki mora vsebovati bistvene podatke o prisotnosti članov, sprejetem dnevnem redu in sprejete odločitve po posameznih točkah. V primeru, da posamezni član zahteva, da se njegov predlog ali stališče zapiše v zapisnik, besedilo oblikuje delovni predsednik.
Zapisnik podpišejo zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.

Ljubljana, 23.03.2006

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.