• 02
  • 03
  • 01

Načrt dela 2006

NAČRT DELA DRUŠTVA SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE

ZA LETO 2006

Skupne naloge oziroma aktivnosti

(Predlog)


1. Razvojna vprašanja in sprememba zakonodaje področja

1.1
Obravnava podzakonskih predpisov k Zakonu o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami – prispevek k prenovi vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami.
Izvedba: komisija za razvoj področja in glavni odbor društva

1.2
Obravnava in spremljanje dopolnjevanja zakonodaje s področja socialnega varstva, zdravstva in zaposlovanja.
Izvedba: komisija za razvoj področja

1.3
Na podlagi zaključkov oblikovanih ob koncu XIII. izobraževalnih dnevov specialne in rehabilitacijske pedagogike/defektoloških izobraževalnih dnevov smo oblikovali delovne skupine, ki so z delom pričele takoj po končanih izobraževalnih dnevih. Oblikovali smo delovno skupino za:

1. pripravo sprememb Etičnega kodeksa in pripravo pravil stroke

2. evalvacijo usmerjanja oseb s posebnimi potrebami in evalvacijo na področju

kompetentnosti različnih strokovnjakov, dodatno učno pomoč in ustreznost usmeritve

3. evalvacijo obstoječih in novih programov vzgoje in izobraževanja

4. evalvacija pravilnika in podzakonskih aktov na področju vzgoje in izobraževanja

Komisije bodo nadaljevale z delom.

1.4
Druge naloge razvojnega značaja:

- Posvet: »Preprečevanje sindroma izgorevanja na delovnem mestu« - marec 2006

- Evidentiranje najbolj aktualnih strokovnih vprašanj

- Organizacija razprave na temo »Pravica do šolanja po 18 letu starosti« v kontekstu sprejetega

programa UŽD

Soorganizator: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije
Izvedba: komisija za razvoj področja in glavni odbor društva

2. Izobraževanje

2.1
Organizacija XIV. Izobraževalnih dnevov specialne in rehabilitacijske pedagogike na temo: »Preprečevanje sindroma izgorevanja na delovnem mestu« od 23. do 25. marca 2006, v Rogaški Slatini.
Soorganizator: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Skupnost organizacij za usposabljanje
Izvedba: predsedstvo društva/skupni organizacijski odbor

2.2
Organizacija posveta za mentorje otroških in mladinskih glasil Zavodov za usposabljanje – april 2006, Višnja gora
Izvedba: komisija za otroška in mladinska glasila zavodov za usposabljanje

3. Mednarodno povezovanje in sodelovanje

3.1
Sodelovanje slovenske skupine v pripravah na mednarodno poletno srečanje EURO 3000.
Izvedba: komisija za mednarodno sodelovanje

3.2
Sodelovanje z DD Hrvaške, Srbije in Črne gore ter Bosne in Hercegovine. Obnoviti je potrebno tudi stike s sorodnimi organizacijami v Evropski Uniji.
Izvedba: komisija za mednarodno sodelovanje

3.3.
Druga aktualna sodelovanja mednarodnega značaja.
Izvedba: predsedstvo društva in komisija za mednarodno sodelovanje

4. Srečanje članstva – dnevi specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj in pedagogov

Organizacija XIX. tradicionalnega srečanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije – 29. septembra 2006 v Črnomlju (svečani in družabni del).
Soorganizator: OŠ Milke Šobar Nataše
Izvedba: skupen organizacijski odbor

5. Priznanja društva

Priprava in izvedba podelitev priznanj za prizadevno delo in dosežke:

- Priznanje ANTONA SKALE – najvišje področno priznanje za dolgoletno uspešno delo. Podelitev do šest (6) priznanj za posameznike in eno (1) priznanje za zavode bo na letnem srečanju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov – 29. septembra 2006. .
Izvedba: komisija za plakete

- Priznanje sekcij Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Podelitev priznanj za posamezne sekcije bo na Izobraževalnih dnevih specialne in rehabilitacijske pedagogike – 23. marca 2006 v Rogaški Slatini.
Izvedba: upravni odbori sekcij in predsedstvo glavnega odbora

- Priznanja za otroška oziroma mladinska glasila zavodov za usposabljanje. Podelitev treh (3) priznanj za področje LMDR in ZTT MDR ter treh (3) priznanj za ostala področja bo na letnem srečanju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov – 29. septembra 2006 .
Izvedba: komisija za izbor otroških in mladinskih glasil

6. Sekcije društva

Sekcije Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije bodo izvedle naslednje pomembnejše skupne naloge:
a.) LMDR sekcija
· Glasbena revija »ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO«, ki bo 13.04.2006 v Trbovljah - soorganizatorja: SOŽITJE – zveza društev za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju v RS in OŠ Tončke Čeč Trbovlje.
· Spremljanje uvajanje 9-letke v 4 razredu v OŠPP.
· Sodelovanje v razpravah o organizaciji in vsebinskem preoblikovanju OŠPP.
· Organizacija seminarja za mentorje in zborovodje, ki bo februarja 2006 v Medijskih toplicah.

b.) ZTT MDR sekcija
· Organizacija strokovnega srečanja na temo – Vseživljenjsko učenje (na srečanju bo predaval dr. Zoran Jelenc).
· Nadaljevanje s sestanki strokovnih skupin za reševanje problematike VU.
· Vključitev v razpravo o problematiki na področju VI predšolskih otrok s posebnimi potrebami.
· Kandidacijski postopek in sprejetje novih članov upravnega odbora.

c.) MVO sekcija
· Organizacija seminarja »Senzitivity trening – 3 stopnja, ki bo potekal v času do 29. marca. do 1. aprila 2006 v Fiesi.
· Organizacija seminarja z naslovom »Umetnost sobivanja in pojav agresivnosti – ki bo potekal od 12. do 14. oktobra 2006 in ponovitev od 23. do 25. novembra 2006 v Rogaški Slatini.
· Strokovna ekskurzija v tujino – ogled sorodnih ustanov in delo z odvisniki.
· Tradicionalne aktivnosti med zavodi MVO (zavodiada, odbojka).
· Izdaja glasila »Ptički brez gnezda«.

d.) SURDO sekcija
· Nadaljevati z aktivnostmi za imenovanje komisije za pogajanja z zavarovalnico glede surdopedagoških storitev.
· Sprejeti odločitev za surdopedagoško specializacijo na medicinski fakulteti.
· Sprejeti odločitev za organizacijo kongresa FEAPDE v letu 2009.
· Aktivno sodelovanje na strokovnih delavnicah, predavanjih in kongresih doma in v tujini.

e.) LOGO sekcija
· Organizacija Občnega zbora DlogS in 2. dneva logopedov, ki ga v sodelovanju s Pedagoško fakulteto organizira ljubljanski aktiv na Pedagoški fakulteti. Slovenski dan logopedov bo 6. marca 2006 prvič združen z evropskim dnevom logopedov, na strokovno temo: Preventiva.
· Sodelovanje na okrogli mizi glede prenove študijskega programa logopedije.
· Priprave na 2. kongres slovenskih logopedov, ki bo marca 2007.
· Aktivno sodelovanje na Evropskem kongresu logopedov - CPLOL v Berlinu.
· Mednarodno sodelovanje v Evropskem združenju logopedov – CPLOL.
Organizacija 5. srečanja uporabnikov PINK.

f.) TIFLO sekcija
· Spremljanje spremembe zakonodaje in strokovnih vprašanj.
· Sodelovanje pri izobraževanju tiflopedagogov.
· Sodelovanje pri mednarodnih projektih.
· Sodelovanje strokovnih delavcev na področju usposabljanja slepih in slabovidnih oseb.
· Kadrovske priprava na volitve v organe Tiflosekcije Slovenije in Društva SRPS.
· Načrtovanje specializacije tiflopedagogov po posameznih področjih.

g.) FIBO sekcija
· Aktivno spremljanje zakonodaje na področju šolstva, zdravstva in socialnega varstva ter razreševanje strokovnih vprašanj.
· Priprava različnih programov za gibalno ovirane otroke in mladostnike, ki se izobražujejo v prilagojenih programih z EIS in NIS ter v posebnih programih.
· Izobraževanje strokovnih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja gibalo oviranih otrok in mladostnikov v rednih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih.
· Izobraževanje spremljevalcev v vrtcih in šolah.
· Organizacija srečanje otrok in mladostnikov zavodov (ZUIM Kamnik, CUIO Vipava).
· Strokovna ekskurzija v tujino – ogled sorodnih ustanov.

h.) MSRP sekcija
· Priprava okrogle mize oz. posveta mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, kjer se bo obravnaval položaj mobilnih pedagogov in s tem povezano problematiko.
· Na spletni strani društva vzpostaviti strani sekcije, kjer bi bil forum odprtega in zaprtega tipa.
· Izdelava seznama mobilnih pedagogov, kateri nudijo pomoč z dodatno rubriko o izobrazbi.

i.) Študentska sekcija
· Organizacija okrogle mize na temo »Prostovoljstvo, ne hvala«.
· Svetovanje in navezovanje pri prostovoljnem delu v tujini.
· Predstavitev sekcije po letnikih na Pef.
· Vključevanje študentov s smeri Surdologo pri predstavitvi študija na informativnih dneh.
· Sodelovanje pri projektih npr.: razstave, športe prireditve...

j.) Sekcija upokojenih specialnih pedagogov
· Ustanovitev sekcije.

7. Informiranje članstva

7.1.
Izdaja Obvestil DDS in SOUS – internega biltena za informiranje članstva društva (skupaj s Skupnostjo organizacij za usposabljanje Slovenije).
Izvedba: uredništvo internega biltena

7.2.
Vzdrževanje spletnih strani društva – vnos aktualnih vsebin iz delovanja društva.
Izvedba: predsedstvo glavnega odbora in pogodbeni izvajalec

8. Založništvo

Izdaja osrednje znanstvene in strokovne revije Defektologica Slovenica - Specialna in rehabilitacijska pedagogika – tri številke.
Izdaja: uredništvo in založnik CenterKontura

9. Športna dejavnost

Soorganizacija zimskega športnega tekmovanja delavcev zavodov v veleslalomu – 11. marec 2006 na Kobli oziroma Voglu, ter letnih športnih iger delavcev zavodov v odbojki, kegljanju in tenisu – 7. oktober 2006.
Soorganizatorja: SVIZ – Konferenca zavodov za usposabljanje in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije
Izvedba: skupen organizacijski odbor za športne igre

Komisija za organizacijo športnih srečanj bo pripravila pravilnik o športnih tekmovanjih zavodov za usposabljanje.

10. Pokroviteljstvo

Kot pokrovitelj bo društvo sodelovalo in podpiralo naslednjo aktivnost s področja:
VIII. likovna kolonija otrok, mladostnikov in odraslih z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju – 23. do 25. maj 2006 v Črni na Koroškem.
Izvedba: CUDV Črna na Koroškem

11. Delo organov društva

Izvedba Volilnega občnega zbora Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije – 23. marec 2006, v Rogaški Slatini.
Izvedba: glavni odbor društva

12. Drugo

12.1
Organizacija okrogle mize, tiskovne konference, ... glede na tekoče potrebe.
Izvedba: glavni odbor društva

12.2
Aktivna udeležba na posvetih, konferencah, okroglih mizah, ... drugih organizacij in združenj.
Izvedba: glavni odbor društva

12.3
Urnik dejavnosti.

12.4
Zgodovina skrbi za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji.
Izvedba: predsedstvo društva in delovna skupina.

Ljubljana, 23. marec 2006

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.