• 03
  • 02
  • 01

Poročilo o delu 2005

POROČILO O DELU DRUŠTVA

SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE/

DRUŠTVA DEFEKTOLOGOV SLOVENIJE ZA LETO 2005

(Predlog)


Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije/Društvo defektologov Slovenije je v preteklem letu oziroma do seje Občnega zbora uresničevalo in izvajalo naloge iz plana dela Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije/Društva defektologov Slovenije za leto 2005, sprejetega na Občnem zboru društva – 09. maja 2005.

Delo Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije/Društva defektologov Slovenije je potekalo v okviru glavnega odbora društva, stalnih komisij in v okviru posameznih strokovnih sekcij društva. Obravnavani so bili različni skupni problemi, ki so zadevali skrb za strokovno rast in razvoj strokovnega dela, skrb za osebnostno rast specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/pedagoginj, zakonske in normativne podlage za delo, izvajanje založniške in kulturne dejavnosti ter različnega sodelovanja z drugimi organizacijami doma in tudi v tujini.

Po posameznih področjih dela oziroma skupnih nalogah društva so bile izvedene naslednje pomembnejše naloge oziroma aktivnosti:

1.
Na XIII. izobraževalnih dnevih specialne in rehabilitacijske pedagogike/defektoloških izobraževalnih dnevih, ki so bili uspešno izvedeni v mesecu maju in sicer od 09. do 11. maja 2005 na Debelem Rtiču je bila obravnavana aktualna tema: »Usmerjanje otrok in odraslih s posebnimi potrebami in zagotavljanje ustrezne pomoči v različnih izobraževalnih programih«. Udeležencem je bila predstavljena pomembnejša problematika na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, spremenjeni vlogi staršev, učiteljev, vzgojiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter novosti na področju vzgoje in izobraževanja otrok in odraslih s posebnimi potrebami. Poleg teoretikov, so svoje izkušnje in dosežke predstavili tudi praktiki. Številni prispevki so potrdili nujnost po poglobljeni evalvaciji koncepta vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami in oblikovanju predlogov za kakovostno izvajanje vzgoje, izobraževanja in usposabljanja v korist oseb s posebnimi potrebami.

Na izobraževalnih dnevih so bili oblikovani zaključki:
Na področju usmerjanja oseb s posebnimi potrebami, kjer smo izpostavili naslednjo problematiko:
· člani komisij za usmerjanje bi morali imeti licenco,
· težave pri pridobivanju soglasij staršev za usmeritev otroka in za vključitev v posamezne programe,
· dolgotrajnost postopka do začetka izvajanja programa v škodo otroka, ob tem, da imajo člani komisij za usmerjanje malo časa za kakovostno diagnosticiranje,
· težave v zvezi z ustreznostjo usmeritve glede na vrste in stopnje motenj,
· pritiske šol in staršev na že izdane odločbe,
· potrebno je ugotavljanje ustreznosti usmeritve in izvajanje le-te itd.

Na področju programov vzgoje in izobraževanja, kjer smo izpostavili naslednje:
· programe za posamezne skupine oseb s posebnimi potrebami je potrebno vključiti v doslej obstoječo mrežo programov,
· pripraviti je potrebno manjkajoče programe,
· izvesti evalvacije za uvedene programe,
· potrebno je proučiti prehajanje med programi,
· omejevanje izvajanja programov zaradi finančnih razlogov na ravni države in občin itd.

Na podlagi zaključkov smo na seji GO oblikovali delovne skupine za pripravo analize stanja ter utemeljene predloge za spremembe na področjih:
1. Kodeksa etike specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in pravil stroke,
2. usmerjanja oseb s posebnimi potrebami,
3. obstoječih in novih programov vzgoje in izobraževanja,
4. kompetentnosti različnih strokovnjakov, dodatne učne pomoči in ustreznosti usmeritve,
5. pravilnikov in podzakonskih aktov na področju vzgoje in izobraževanja;

V sodelovanju s SOUS in SVIZ –om smo v mesecu juniju 2005 imeli razgovor z ministrom dr. Zverom, na katerem smo ministra seznanili s perečo problematiko na področju VI oseb s posebnimi potrebami. Minister je po razgovoru obljubil ustanovitev strateškega sveta, v katerem naj bi sodelovala večina udeležencev skupnega srečanja z njim. Strateški svet še ni zaživel.

2.
Na mednarodnem področju je Društvo specialnih in rehabilitacijski pedagogov Slovenije/Društvo defektologov Slovenije sodelovalo pri pripravah na mednarodno poletno srečanje EURO 3000, Francija - julij 2005 na temo: »Skupno učenje ob delu in skrb za življenjske in delovne pogoje zmerno in težje duševno motenih oseb«. Na srečanje se je prijavil VDC Koper, ki pa je tik pred začetkom odpovedal sodelovanje. Zato z naše strani srečanje ni bilo izvedeno.
Ustanovitev pripravljalnega odbora za organizacijo EURO 3000 v Sloveniji.
Izvedba: komisija za mednarodno sodelovanje

Sodelovanje z DD Hrvaške, Srbije in Črne gore, Bosne in Hercegovine, Avstrijske Koroške, Italije. Povezovanje društev v prostoru Alpe-Jadran je potekalo v smislu izmenjave strokovnih predavanj. Oddane so bile pobude za sodelovanje na športnem in kulturnem področju. Povezovanja so potekala direktno z ustanovami.
Izvedba: komisija za mednarodno sodelovanje

3.
Tradicionalno vsakoletno enodnevno srečanje – Dan specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj in pedagogov/defektologinj in defektologov, že 18. po vrsti, je bil organizirano 30. septembra 2005 v Ljubljani. Na svečanem delu srečanja je bilo podeljenih 6 priznanj Antona Skale za leto 2005 posameznikom in eno priznanje zavodu in 7 priznanj za najboljša otroška in mladinska glasila za preteklo šolsko leto.
Organizatorji so bili Glavni odbor društva in Zavod za usposabljanje Janeza Levca.

4.
Kot soizdajatelj, je društvo skupaj s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani – Oddelek za specialni in rehabilitacijsko pedagogiko in SOUS ter založbo CenterKontura, izdalo tri številke revije Defektologica Slovenica, osrednje in edine znanstvene in strokovne revije za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike v Sloveniji.

V sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije je društvo izdalo Zbornik prispevkov in referatov iz razprave na okrogli mizi: Usmerjanje oseb s posebnimi potrebami in vključevanje v programe.

Izdano je bilo tudi redno društveno Glasilo.

5.
Skupaj s SVIZ KZUS in SOUS smo izvedli zimske športne igre delavcev zavodov za usposabljanje dne 12. marca 2005 v Rogaški Slatini in letne športe igre 8. oktober 2005 v Škofji Loki.

7.
Pomembna oblika dela in povezovanja članic in članov po posameznih strokovnih področjih so bile sekcije društva. Društvo je imelo v tem obdobju osem sekcij, od tega sedem strokovnih in eno interesno sekcijo. Aktivnost in dejavnost sekcij društva je bila, skladno z dosedanjo prakso, organizirana v okviru upravnih odborov ter preko dogovorjenih skupnih akcij za posamezno področje. Upravni odbori sekcij so poleg strokovne problematike društva obravnavali posamezna področna vprašanja. Poleg tega so v posameznih sekcijah izvedli vsaj eno pomembnejšo skupno nalogo oziroma obravnavali še naslednje:
· LMDR sekcija za področje usposabljanja oseb z lažjimi motnjami v duševnem razvoju – je kot vsakoletno akcijo aprila 2005 organizirala glasbeno revijo »Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo«. Soorganizatorja sta bila OŠ Roje, Domžale in »Sožitje«. Podeljeno je bilo 10 sekcijskih priznanj.
· ZTTMDR sekcija za področje usposabljanja oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju je sodelovala pri prenovi Programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju in drugimi dodatnimi motnjami. Sklep o posebnem programu vzgoje in izobraževanja je bil objavljen v Url. št. 102, 15. novembra 2005.
· MVO sekcija za področje usposabljanja oseb z motnjami vedenja in osebnosti – je organizirala Posvet ravnateljev, članov UO in ŠS – 17. februarja 2005 v VIZ Frana Miličinskega Smlednik. Organizirala je Senzitivity trening 1. stopnja od 6.do 9.aprila 2005 v Rogaški Slatini ter Senzitivity – 2 stopnja od 5. do 8. oktobra 2005 Na Debelem Rtiču. Ponovno pa je organizirala že četrto in peto ponovitev seminarja » -Razvajenost – produkt permisivne vzgoje?«, ki je potekal od 14. do 16. aprila 2005 in 13. do 15. oktobra 2005 v Rogaški Slatini. Sekcija je izdala 42. in 43. številko glasila Ptički brez gnezda. Od 14. do 17. septembra 2005 se je sekcija udeležila strokovne ekskurzije na Češko. Kot soorganizator je sodelovala pri tradicionalnih aktivnostih med zavodi (zavodiada, odbojka).
· LOGO sekcija za področje usposabljanja oseb z govornimi motnjami - Po uspešni predstavitvi Društva logopedov Slovenije na Evropski skupščini logopedov 7. maja 2005 v Grazu, so postali polnopravni člani Evropskega združenja logopedov - CPLOL. Organizirali in uspešno izvedli Občni zbor DlogS in 1. dan logopedov, ki ga je organiziral aktiv logopedov severno - vzhodne Slovenije, 20. maja 2005, v Splošni bolnišnici Maribor. Razdeljen je bil na dva tematska sklopa: 1. Bolonjska deklaracija in prenova študijskega programa specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer logopedije – surdopedagogika; o katerem sta nas podrobneje seznanila doc. dr. Stane Košir in mag. Damjana Kogovšek iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. 2. Preventivni sistematski logopedski pregledi pri petletnikih; o izkušnjah, spoznanjih, problemih in potrebah so spregovorili logopedi iz prakse. Kot rezultat razprave se je na dnevu logopedov ustanovila štiričlanska Komisija za preventivne logopedske preglede. Mednarodno sodelovanje v CPLOL: Vključeni v dve mednarodni komisiji evropskega združenja logopedov: v Komisijo za profesionalno prakso in preventivo in v Komisijo za izobraževanje ter od 22. do 23. oktobra 2005 prvič aktivno sodelovali v omenjenih komisijah. Aktivno sodelovali na 3. hrvaškem kongresu logopedov od 29. septembra do 1. oktobra 2005 v Dubrovniku na Hrvaškem. Organizirali in izvedli dva seminarja, ki ju je vodil dr. G. Jan Tinge iz Danske: Terapija motenj glasu in Jecljanje. 40 logopedov se je jeseni 2005 vključilo v program izobraževanja za Specialista klinične logopedije na Medicinski fakulteti. Prav tako so 15. maja 2005 uspešno izvedli četrto srečanje uporabnikov podporne in nadomestne komunikacije – PINK v CUDV Matevža Langusa v Radovljici
· SURDO sekcija za področje usposabljanja gluhih in naglušnih je aktivno sodelovala na različnih delavnicah, posvetih in kongresih.
· TIFLO sekcija za področje usposabljanja oseb z motnjami vida – je imela v letu 2005 dva sestanka UO sekcije. Vsi člani sekcije so bili seznanjeni z zaključki posveta VISION 2005 v Londonu, ki jih je posredovala K. Šimnic. Seznanjeni so bili tudi s sklepi in razgovori na evropski konferenci ICEVI, ki sta jih posredovali M. Komar in A. Kermauner. Prav tako je D. Dušak seznanila člane o delu komiteja ICEVI, katerega članica je in je zastopnica za Slovenijo. Prisostvovali so tudi zanimivi in aktualni predstavitvi diplomske naloge s področja krajinarstva, ki jo je predstavila A. Krivic. Naslov naloge je: »Načrtovanje okolja za uspešnejše vključevanje ljudi s prizadetim vidom na primeru okolice Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani«. Prav tako so se vsi člani tiflosekije seznanili s poročilom predsednice republiške podskupine za slepe in slabovidne o sprejetih programih in učnih načrtih za slepe in slabovidne, M. Hafnar (14 dokumentov). Aktivno tečejo prizadevanja na področju matematične brajeve notacije za računalnik, za OŠ in SŠ. Nekaj članov se je udeležilo defektoloških izobraževalnih dnevov na Debelem rtiču. Prispevek sta imeli D. Šenk in K. Koprivnikar.
· FIBO sekcija za področje usposabljanja gibalo oviranih oseb - v letu 2005 je delo sekcije intenzivno potekalo na področju priprave zdravstvenih normativov (ZUIM Kamnik in CUIO Vipava). Skrb za razvoj področja in seznanjanja z specifiko vzgoje in izobraževanja ter celostnega usposabljanja gibalo oviranih otrok in mladostnikov se je izkazovala tudi preko strokovnih člankov in aktivnih referatov na državni ravni. Člani sekcije so si aktivno prizadevali za uveljavljanje specifik ter strokovno utemeljevali pomembnost celostnega usposabljanja in interdisciplinarnega pristopa.
· ŠTUDENTSKA sekcija je maja 2005 organizirala predavanje o metodi dela Marije Montessori. V sodelovanju s Centrom za slepe in slabovidne in Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani je v mesecu decembru organizirala razstavo: Kaj, kako, zakaj tako? Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je izobesila oglasno desko sekcije. Pod pokroviteljstvom društva je študentka septembra 2005 sodelovala v mednarodnem projektu EVS (Europian Voluntary Service) na temo Global Justice.
· MSRP sekcija za področje mobilne specialne in rehabilitacijske službe je izvedla dve seji upravnega odbora sekcije, kjer so določili smernice za delo sekcije.

8.
Kot pokrovitelj je v letu 2005 Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije/defektologov Slovenije sodelovalo pri: Likovnem bienalu OŠ PP v organizaciji OŠ Dr. Slavka Gruma, Zagorje ob Savi dne 19.04.2005 in 17. novembra III. Srečanje ORFF-ovih skupin za otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami.

9.
V letu 2005 smo na novo postavili spletne strani.

10.
Skupne akcije oziroma aktivnosti je povezoval in koordiniral glavni odbor društva in sicer preko svojih stalnih komisij in drugih organov oziroma teles društva. Glavni odbor društva je imel 5 rednih sej. Posamezne stalne komisije so imele v preteklem obdobju od enega do dva sestanka, predsedstvo glavnega odbora pa se je redno sestajal na dva meseca.

Število članov na dan 31.12.2005 je 913 ( in 150 registriranih študentov)

Ljubljana, 9. 3. 2006

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.