• 03
  • 02
  • 01

Načrt dela 2005

NAČRT DELA DRUŠTVA SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE
ZA LETO 2005

Skupne naloge oziroma aktivnosti

1. Razvojna vprašanja in sprememba zakonodaje področja

1.1
Obravnava Pravilnika o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje prilagojenih programov 9-letne osnovne šole iz državnega proračuna v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Izvedba: komisija za razvoj področja in glavni odbor društva

1.2
Obravnava in spremljanje dopolnjevanja zakonodaje s področja socialnega varstva, zdravstva in zaposlovanja.
Izvedba: komisija za razvoj področja

1.3
Druge naloge razvojnega značaja:
- Posvet: »Usmerjanje oseb s posebnimi potrebami in zagotavljanje ustrezne pomoči v različnih izobraževalnih programih« - maj 2005.
- Drugo.

Soorganizator: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Skupnost organizacij za usposabljanje
Izvedba: komisija za razvoj področja in glavni odbor društva

2. Izobraževanje

2.1
Organizacija XIII. izobraževalnih dnevov specialne in rehabilitacijske pedagogike temo: »Usmerjanje oseb s posebnimi potrebami in zagotavljanje ustrezne pomoči v različnih izobraževalnih programih« od 09. do 11. maja 2005 na Debelem rtiču.
Soorganizator: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Skupnost organizacij za usposabljanje
Izvedba: predsedstvo društva / skupni organizacijski odbor

2.2
Organizacija enodnevnega srečanja o odprtih vprašanjih mobilne specialne in rehabilitacijske pedagoške službe – jesen 2005.
Soorganizator: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Izvedba: predsedstvo društva in sekcija za področje mobilne specialne in rehabilitacijske pedagoške službe

2.3.
Posvet »Vseživljenjsko učenje – september 2005
Izvedba: sekcija ZTTMDR

3. Mednarodno povezovanje in sodelovanje

3.1
Sodelovanje slovenske skupine v pripravah na mednarodno poletno srečanje EURO 3000, Francija - julij 2005.
Ustanovitev pripravljalnega odbora za organizacijo EURO 3000 v Sloveniji.
Izvedba: komisija za mednarodno sodelovanje

3.2
Sodelovanje z DD Hrvaške, Srbije in Črne gore ter Bosne in Hercegovine.
Izvedba: komisija za mednarodno sodelovanje

3.3.
Druga aktualna sodelovanja mednarodnega značaja.
Izvedba: predsedstvo društva in komisija za mednarodno sodelovanje

4. Srečanje članstva – dnevi specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj in pedagogov

Organizacija XVIII. tradicionalnega srečanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije – 30. septembra 2005 v Ljubljani (svečani in družabni del).
Soorganizator: Zavod za usposabljanje Janez Levec
Izvedba: skupen organizacijski odbor

5. Priznanja društva

Priprava in izvedba podelitev priznanj za prizadevno delo in dosežke:
- Priznanje ANTONA SKALE – najvišje področno priznanje za dolgoletno uspešno delo. Podelitev do šest (6) priznanj za posameznike in eno (1) priznanje za zavode bo na letnem srečanju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov – 30. septembra 2005 v Ljubljani.
Izvedba: komisija za plakete
- Priznanje sekcij Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Podelitev priznanj za posamezne sekcije bo na Izobraževalnih dnevih specialne in rehabilitacijske pedagogike - 09. maja 2005 na Debelem rtiču.
Izvedba: upravni odbori sekcij in predsedstvo glavnega odbora
- Priznanja za otroška oziroma mladinska glasila zavodov za usposabljanje. Podelitev treh (3) priznanj za področje LMDR in ZTTMDR ter treh (3) priznanj za ostala področja bo na letnem srečanju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov – 30. septembra 2005 v Ljubljani.
Izvedba: komisija za izbor otroških in mladinskih glasil

6. Sekcije društva

Sekcije Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije bodo izvedle naslednje pomembnejše skupne naloge:
a.) LMDR sekcija
- »Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo« v Domžalah, april 2005.
Soorganizator: SOŽITJE – Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije in OŠ Roje, Domžale
- Spremljanje uvajanja 9 letne OŠPP
- Sodelovanje v razpravah ob preoblikovanju OŠPP.

b.) ZTT MDR sekcija
- Oblikovanje strokovne skupine za nadaljnji razvoj vseživljenskega učenja
- Organizacija strokovnega predavanja

c.) MVO sekcija
- Organizacija seminarja »- Razvajenost - produkt permisivne vzgoje?« – Rogaška Slatina 14. do 16. aprila 2005.
- Organizacija seminarja »Sensitivity 1« od 16-19. marca 2005.
- Organizacija seminarja »Sensitivity 2« od 28. septembra do 1. oktobra 2005.
- Strokovna ekskurzija v tujino, ogled sorodnih ustanov, delo z odvisniki...
- Udeležba na tradicionalnih aktivnostih med zavodi MVO (zavodiada, odbojka, pohod po Jurčičevi poti in likovna kolonija).
- Izdaja revije Ptički brez gnezda (številka 42).

d.) SURDO sekcija

e.) TIFLO sekcija
- Spremljanje spremembe zakonodaje in strokovnih vprašanj.
- Sodelovanje pri izobraževanju tiflopedagogov.
- Sodelovanje pri projektih EU.
- Mednarodno sodelovanje.
- Sodelovanje strokovnih delavcev na področju usposabljanje slepih in slabovidnih oseb v OŠ.

f.) LOGO sekcija
- Postati polnopravni člani COPL na evropski skupščini logopedov – 5.do 9. maj 2005.
- Organizacija Logopedskega dneva na temo »Preventivni sistematski pregledi pri petletnikih« - 20. maja 2005.
- Aktivno sodelovanje na 3. hrvaškem kongresu logopedov od 29. septembra do 1. oktobra 2005 v Dubrovniku.

g.) FIBO sekcija
- Strokovno srečanju delavcev zavodov za gibalno ovirane.

h.) MS sekcija
- ustanovni sestanek in izvolitev upravnega odbora.

i.) Študentska sekcija
- Predavanje o metodi dela Marije Montessori.
- Ogled Zavoda za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja v Ljubljani.

7. Informiranje članstva

7.1.
Izdaja Obvestil DDS in SOUS – internega biltena za informiranje članstva društva (skupaj s Skupnostjo organizacij za usposabljanje).
Izvedba: uredništvo internega biltena

7.2.
Vzdrževanje spletnih strani društva – vnos aktualnih vsebin iz delovanja društva.
Izvedba: predsedstvo glavnega odbora in pogodbeni izvajalec

7.3.
Prenova spletnih strani društva
Izvedba: predsedstvo glavnega odbora in pogodbeni izvajalec

8. Založništvo

Izdaja osrednje znanstvene in strokovne revije Defektologica Slovenica - Specialna in rehabilitacijska pedagogika – tri številke.
Izdaja: uredništvo in založnik CenterKontura

9. Športna dejavnost

Soorganizacija zimskega športnega tekmovanja delavcev zavodov v veleslalomu – 12 marec 2005 v Rogaški Slatini ter letnih športnih iger delavcev zavodov v odbojki, kegljanju in tenisu – oktober 2005.
Soorganizatorja: SVIZ – Konferenca zavodov za usposabljanje in Skupnost organizacij za usposabljanje
Izvedba: skupen organizacijski odbor za športne igre

10. Pokroviteljstvo

Kot pokrovitelj bo društvo sodelovalo in podpiralo naslednjo aktivnost s področja:
- Likovna bienale OŠ PP v organizaciji OŠ Dr. Slavka Gruma, Zagorje ob Savi dne 19.04.2005.
- 30. Igre dobre volje – srečanje otrok in mladostnikov iz domov OŠPP v organizaciji Doma Antona Skale Maribor – maj 2005

11. Delo organov društva

Izvedba Občnega zbora Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije – 9. maj 2005 v Strunjanu.
Izvedba: glavni odbor društva

12. Drugo

12.1
Organizacija okrogle mize, tiskovne konference, ... glede na tekoče potrebe.
Izvedba: glavni odbor društva

12.2
Aktivna udeležba na posvetih, konferencah, okroglih mizah, ... drugih organizacij in združenj.
Izvedba: glavni odbor društva

12.3
Urnik dejavnosti.

12.4
Zgodovina skrbi za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji.
Izvedba: predsedstvo društva in delovna skupina.

Ljubljana, 9. maj 2005

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.