• 02
  • 01
  • 03

Poročilo o delu 2004

Predlog

POROČILO O DELU
DRUŠTVA DEFEKTOLOGOV SLOVENIJE ZA LETO 2004


Društvo defektologov Slovenije je v preteklem letu oziroma do seje Občnega zbora uresničevalo in izvajalo naloge iz plana dela DDS za leto 2004, sprejetega na Občnem zboru DDS - 13. maja 2004.

Delo DDS je potekalo v okviru glavnega odbora DDS, stalnih komisij in v okviru posameznih sekcij društva. Obravnavani so bili različni skupni problemi, ki so zadevali tako skrb za strokovno rast in razvoj strokovnega dela, skrb za osebnostno rast defektologinj in defektologov, zakonske in normativne podlage za delo, izvajanje založniške in kulturne dejavnosti ter različno sodelovanje z drugimi organizacijami doma in v tujini.

Po posameznih področjih dela oziroma skupnih nalogah društva so bile izvedene naslednje pomembnejše naloge oziroma aktivnosti:

1.
Na pobudo Društva defektologov Slovenije je v prvi polovici leta 2004 državni svetnik dr. Zoltan Jan organiziral posvet »Usmerjanje oseb s posebnimi potrebami in vključevanje v programe«. Posvet je razgrnil problematiko na področju usmerjanja oseb s posebnimi potrebami in problematiko zagotavljanja ustreznih programov ter pogojev za njihovo uspešno rast. Opozorila, ki so jih udeleženci posredovali na posvetu, predstavljajo izhodišče za nadaljnje aktivnosti društva na področju usmerjanja oseb s posebnimi potrebami in zagotavljanjem pomoči. Udeleženci posveta, tako teoretiki kot praktiki so s številno udeležbo pokazali na interes in pripravljenost za razreševanje široke in večplastne problematike, ter javnosti posredovali temeljno sporočilo posveta - utrjevanje strpnega sobivanja v različnosti.

2.
Na XII. defektoloških izobraževalnih dnevih, ki so bili uspešno izvedeni v maju in sicer od 13. do 15. maja 2004 na Rogli, je bila obravnavana aktualna tema: »Novi programi – novi izzivi«. Izobraževanje je potekalo plenarno in v obliki delavnic. Udeležencem so bile predstavljene pomembnejše novosti na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, spremenjeni vlogi staršev, učiteljev, vzgojiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter novosti na področju vzgoje in izobraževanja oseb z zmernimi, s težjimi in najtežjimi motnjami v duševnem razvoju. Poleg teoretikov, so svoje izkušnje in dosežke predstavili tudi praktiki. Različni pristopi izvajanja vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami so bili predstavljeni v devetih delavnicah, ki so jih vodili teoretiki in praktiki. Delavnico na temo »Avtizem, dejavniki in predsodki«, sta pripravila gosta iz tujine. Številni prispevki praktikov so potrdili kakovost izvajanja vzgoje in izobraževanja ter pomembno obogatili izobraževalne dneve.

3.
Na mednarodnem področju je Društvo defektologov Slovenije sodelovalo na pripravah za mednarodno poletno srečanje Euro 3000, ki naj bi bilo junija 2004 v Caorliju v Italiji. Skupaj s predstavniki VDC Koper smo se udeležili pripravljalnega sestanka v marcu 2004. Mednarodno srečanje na temo Morje in sonce 2004 v Caorliju ni bilo realizirano. Organizatorjem iz Udin ni uspelo pravočasno zagotoviti dokumentacije in finančnih sredstev. Sprejet je bil sklep, da se leta 2005 organizira srečanje v Franciji. Sklicana sta bila dva pripravljalna sestanka v Mulhousnu.

Povezovanje društva v prostoru dežel Alpe Jadran je obsegalo predvsem usmeritve za izmenjavo strokovnih gradiv, ter dosežkov na športnih, kulturnih in drugih področjih.

Udeležili smo se posveta v Trakoščanih na Hrvaškem.

K sodelovanju na likovnem bienalu v Črni na Koroškem smo povabili številne ustanove iz Avstrije in Italije.

V mesecu oktobru smo se z zaprošenim uvodnim referatom udeležili mednarodnega kongresa psihopedagogov v Italiji.

V reviji ŠKRAT (Trst) smo objavili zaprošen prispevek o integraciji otrok v OŠ, z naslovom »Kaj pa pravice otrok? Kdo bo zaščitil otroke pred sprenevedanjem odraslih?«. Prispevek je za društvo pripravila ga. Nevenka Vidmar

4.
Tradicionalno vsakoletno enodnevno srečanje – Dan defektologinj in defektologov, že XVII. po vrsti, je bil organizirano 26. septembra 2004 v Črni na Koroškem. Na svečanem delu srečanja je bilo podeljeno 7 priznanj Antona Skale za leto 2004 in 7 priznanj za najboljša otroška in mladinska glasila za preteklo šolsko leto.
Organizatorji so bili glavni odbor društva in CUDV Črna na Koroškem.

5.
Kot soizdajatelj, je društvo skupaj s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani – Oddelek za specialni in rehabilitacijsko pedagogiko in SOUS ter založbo CenterKontura, izdalo tri številke revije Defektologica Slovenica, osrednje in edine znanstvene in strokovne revije za področje defektologije – specialne pedagogike v Sloveniji.

6.
Skupaj s SVIZ Konferenco zavodov za usposabljanje in SOUS smo izvedli zimske igre športne igre delavcev zavodov za usposabljanje – 13. marec 2004 na Kaninu.

7.
Pomembna oblika dela in povezovanja članic in članov po posameznih področjih so bile sekcije društva. Društvo je imelo v tem obdobju osem sekcij, od tega sedem strokovnih in eno interesno sekcijo. Aktivnost in dejavnost sekcij društva je bila, skladno z dosedanjo prakso, organizirana v okviru upravnih odborov ter preko dogovorjenih skupnih akcij za posamezno področje. Upravni odbori sekcij so poleg strokovne problematike društva obravnavali posamezna področna vprašanja. Poleg tega so v posameznih sekcijah izvedli vsaj eno pomembnejšo skupno nalogo oziroma obravnavali še naslednje:

LMDR sekcija – sekcija za področje usposabljanja oseb z lažjimi motnjami v duševnem razvoju – je kot vsakoletno akcijo od 7. in 8. aprila 2004 organizirala glasbeno revijo »Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo«. Soorganizatorja sta bila OŠ Glazija Celje in »Sožitje«. Na seji upravnega odbora sekcije so razpravljali o poteku prenove posebnega programa vzgoje in izobraževanja.

ZTTMDR sekcija – sekcija za področje usposabljanja oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju je sodelovala pri pripravi Programa za izobraževanje in usposabljanje – raven za življenje in delo, izvedla je delavnice vseživljenjskega učenja na Rogli in sodelovala na srečanju Društva defektologov Hrvaške.

MVO sekcija – sekcija za področje usposabljanja oseb z motnjo vedenja in osebnosti – je organizirala ponovitev seminarja »Razvajenost– produkt permisivne vzgoje?«, ki je potekal od 18. do 20. marca 2004 in tretjo ponovitev od 14. – 16. oktobra 2004 v Rogaški Slatini. Izdala je tudi 41. številko glasila Ptiči brez gnezda. Od 27. do 29 maja 2004 se je sekcija udeležila strokovne ekskurzije v Beograd. Kot soorganizator je sodelovala pri tradicionalnih aktivnostih med zavodi (zavodiada, odbojka, pohod po Jurčičevi poti, likovna kolonija).

LOGO sekcija – sekcija za področje usposabljanja oseb z govorno jezikovnimi motnjami je 20. maja 2004 v Radovljici imela Občni zbor z Ustanovno skupščino Društva logopedov Slovenije. Samostojnost in reprezentativnost društva sta pogoj za polnopravno članstvo v CPLOL. Od 28.avgusta do 2. septembra 2004 so se aktivno udeležili kongresa logopedov in foniatrov v Avstraliji.

TIFLO sekcija – sekcija za področje usposabljanja oseb z motnjami vida – je imela v letu 2004 tri sestanke UO sekcije, na katerih je bila glavna tema združevanje obeh zavodov. S prvim septembrom 2004 je vse vzgojno izobraževalni proces stekel v Ljubljani. Organizirali so strokovni posvet na temo »Nekaj pomembnih elementov pri izobraževanju slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov«.

ŠTUDENTSKA sekcija je organizirala predavanje dr. Ruglja, strokovno ekskurzijo v Črno na Korošem, in tutorstvo za prve letnike.

MS sekcija – sekcija, ki združuje specialne in rehabilitacijske pedagoge, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč je 08.12.2004 izvedla informativni sestanek sekcije.

Šest sekcij je pripravilo tudi predloge za letno podelitev priznaj sekcij društva. Podelitev priznanj je bila 13. maja 2004 na Rogli.

8.
Kot pokrovitelj je v letu 2004 Društvo defektologov Slovenije sodelovalo pri: Likovni koloniji otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju, v organizaciji CUDV Črna na Koroškem.

9.
Skupne akcije oziroma aktivnosti je povezoval in koordiniral glavni odbor društva in sicer preko svojih stalnih komisij in drugih organov oziroma teles društva. Glavni odbor društva je imel 5 rednih sej. Posamezne stalne komisije so imele v preteklem obdobju od enega do dva sestanka, predsedstvo glavnega odbora pa se je redno sestajal na dva meseca.

Ljubljana, 9. maj 2005

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.